ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 9/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยดุ่พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักบริหารโครงการที่ 8/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 10/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ จังหวัดขอนแก่น